Jacob Holms Legat

Ansøgning

Legat stiftet til minde om den i året 1845 afdøde Grosserer Jacob Holm fornemmelig for trængende.

Undertegnede ansøger herved om tildeling af en legatportion fra det ovenanførte legat.

Jeg mener at være kvalificeret til en sådan støtte ud fra følgende forudsætninger:

Formular kan også downloades som PDF eller Word

  Kontaktoplysninger

  Bankkonto

  Bankkonto og registreringsnummer (evt. legatportion udbetales via Netbank)


  Bemærk: Ansøgningen skal være legatbestyrelsen i hænde senest 1. oktober i indeværende år og tilsendes via ovenstående formular med en tydelig reference til familiestamtræet vdr. Jacob Holm.

  Legatbetingelser

  Legat stiftet til minde om den i året 1845 afdøde Grosserer Jacob Holm fornemmelig for trængende af hans slægt

  Legatet blev oprettet ifølge testamentariske bestemmelser af grosserer Georg Holm og hustru efter fundats af 9. juli 1874 og kgl. konfirmeret den 24. juli 1874.

  Følgende personer kan ifølge fundatsen modtage legatet:

  a) Først og fremmest ægte descendenter af den i året 1845 afdøde Grosserer Jacob Holm, stifteren af handelshuset Jacob Holm & Sønner, for så vidt der blandt disse måtte findes trængende personer, for hvem tilståelse af legatet må antages at ville være til velsignelse.

  b) Dernæst til værdige og trængende enker eller ugifte døtre af Københavns handelsstand, dog at personer eller enker og ugifte døtre efter personer, der i en længere årrække til handelshuset Jacob Holm & Sønners tilfredshed har arbejdet i dettes tjeneste, skulle tages i fortrinlig betragtning.

  Ligeledes kan enkelte portioner gives til foreninger eller stiftelser.

  Legatansøgning med dokumentation for familierelationen eller lignende skal være legatbestyrelsen i hænde senest den 1. oktober det pågældende år. Legatportionerne er som udgangspunkt på kr. 5.000 og udbetales i årets slutning